Tư vấn thủ tục mã hóa ngành nghề khi tiến hành thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

“Mã hóa ngành nghề” được hiểu là việc đưa ngành nghề mà doanh nghiệp đã tiến hành thủ tục đăng ký vào hệ thống mã ngành cấp bốn tương tự (gần giống) với hệ thống mã ngành kinh tế cấp bốn theo Quyết định số 337/QĐ-BKHĐT.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78/2015/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp thì khi tiến hành đăng ký ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp cần phải đăng ký đứng với những ngành nghề được quy định tại Quyết định 337/QĐ-BKHĐT. Vậy trong trường hợp ngành nghề doanh nghiệp đăng vẫn ký chưa có trong hệ thông mã ngành kinh tế Việt Nam thì doanh nghiệp phải làm như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 7 Nghị định 78 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp thì:
“4.Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.
5. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.”

Như vậy, doanh nghiệp vẫn có thể thực hiện đăng ký ngành nghề kinh doanh mà mình mong muốn.
Tuy nhiên, đối với trường hợp doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trước đây có đăng ký một số ngành nghề chưa có trong Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam khi tiến hành hoạt động thay đổi đăng ký doanh nghiệp do nhu cầu hoạt động và sản xuất của doanh nghiệp mình cần phải tiến hành thủ tục “MÃ HÓA NGÀNH NGHỀ” theo quy định của pháp luật.
Theo đó, “Mã hóa ngành nghề”  được hiểu là việc đưa ngành nghề mà doanh nghiệp đã tiến hành thủ tục đăng ký vào hệ thống mã ngành cấp bốn tương tự (gần giống) với hệ thống mã ngành kinh tế cấp bốn theo Quyết định số 337/QĐ-BKHĐT. (Tham khảo bài viết Tư vấn áp mã ngành nghề trong trong hệ thông mã ngành kinh tế Việt Nam)
Ví dụ: Trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của một doanh nghiệp có ghi ngành nghề kinh doanh là: “Kinh doanh lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế” hiện chưa có trong hệ thống mã ngành cấp 4 theo Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam thì có thể mã hóa ngành nghề này vào mã ngành 7912: Điều hành tua du lịch như sau:

STT Ngành nghề Mã ngành
1 Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế
7912

Và khi tiến hành thực hiện hồ sơ doanh nghiệp thực hiện điền đầy đủ thông tin theo Phụ lục II-17 tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHDT như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————
Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……
GIẤY ĐỀ NGHỊ
Cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………..
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………………
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………….
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .
Đề nghị được cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 81 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, đề nghị cập nhật, bổ sung mã ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam đối với những ngành, nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh như sau

STT Tên ngành Mã ngành

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………..
-………………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Toàn Long ( Mr Long: 0934 682 133 ), để được hướng dẫn chi tiết hoặc liên hệ qua trang liên hệ của chúng tôi.

Bình luận trên Facebook