THÀNH LẬP TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

20

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỰ TRANG TRẢI KINH PHÍ (ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ TỔ CHỨC KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP)

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các tổ chức khoa học công nghệ ra đời ngày càng nhiều nhằm đáp ứng các nhu cầu về mặt chuyển giao khoa học và công nghệ. Nhưng không phải tổ chức doanh nghiệp nào cũng nắm rõ được các quy định về trình thực thủ…

Xem thêm