Thành lập hộ kinh doanh

1(3)

Thành lập hộ kinh doanh

Mới mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, hộ gia đình có thể kiếm thêm thu nhập tạo ra của cải vật chất, nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để hộ gia đình chủ động tiến hành hoạt động kinh doanh trên cơ sở quy định của pháp luật. Với kinh…

Xem thêm