Doanh nghiệp xã hội

dnxh

Quy định của pháp luật về Doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội là một điều khá mới được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp 2014. Nhưng khái niệm này lại không hề xa lạ đối với những nhà làm luật. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế cũng phát sinh nhiều vấn đề xã hội có liên quan như…

Xem thêm