đăng ký kinh doanh

6192013-35224-pm

Các ngành nghề không phải thực hiện đăng ký kinh doanh

Hiện nay nhiều cá nhân tiến hành một số hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ nhưng không rõ hoạt động của mình có cần phải tiến hành hoạt động đăng ký kinh doanh hay không. Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Công ty Luật Toàn Long xin cung cấp một số thông…

Xem thêm