Công ty Cổ phần

ban-kiem-soat

Quy định chung về Ban kiểm soát Công ty Cổ phần

Trong cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần, Ban Kiểm soát giữ vai trò quan trọng trong việc giám sát, điều hành hoạt động quản lý của doanh nghiệp góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả quản lý của doanh nghiệp, Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư…

Xem thêm
co-phieu-vl

Quy định chung về Cổ phiếu của Công ty Cổ phần

Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Người nắm giữ cổ phiếu…

Xem thêm
nganh

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp…

Xem thêm
7

Dịch vụ thành lập Công ty Cổ phần trên địa bàn Hà Nội

Công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh, một loại hình doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông. Trong công ty cổ phần, số vốn điều lệ của công ty được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các…

Xem thêm