Quy định mới nhất về Đại Hội đồng Cổ đông

Đại Hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần là nơi tập hợp toàn bộ các chủ sở hữu của Công ty Cổ phần. Đây được xem như nơi tập trung toàn bộ quyền lực của chủ sở hữu doanh nghiệp. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn luật doanh nghiệp, Luật Toàn Long xin cung cấp cho quý khách những thông tin cần thiết liên quan đến các quy định về Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Doanh nghiệp 2014
– Nghị định 96/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014
– Nghị định 78/2015/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp
– Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

2. Các quy định chung về Đại Hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần

images818973-dai-hoi-co-dong-bt2013-doan

– Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.
– Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
+ Thông qua định hướng phát triển của công ty;
+ Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
+ Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
+ Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;
+ Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
+ Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
+ Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
+ Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
+ Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
+ Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
Xem thêm: Quy định mới nhất về Công ty Hợp danh
Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Toàn Long ( Mr Long: 0934 682 133 ), để được hướng dẫn chi tiết hoặc liên hệ qua trang liên hệ của chúng tôi.

Bình luận trên Facebook