Điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thành lập công ty tài chính

Luật Toàn Long hướng dẫn thủ tục thành lập công ty tài chính như sau:

I. Để thành lập được được công ty tài chính cần đáp ứng được các điều kiện:

1. Vốn pháp định của công ty tài chính nhà nước, cổ phần, công ty tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng là 50 tỷ VND. Vốn pháp định của công ty tài chính liên doanh, công ty tài chính 100% vốn nước ngoài là 5 triệu USD;
2. Thành viên sáng lập là các tổ chức, cá nhân có uy tín và năng lực tài chính;
3. Người quản trị điều hành phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và trình độ chuyên môn phù hợp với hoạt động của công ty tài chính và quy định của Ngân hàng Nhà nước;
4. Công ty phải có điều lệ về tổ chức và hoạt động với quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các quy định hiện hành của pháp luật;
5. Có nhu cầu hoạt động trên địa bàn xin hoạt động.
Công ty tài chính liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài cần phải có thêm điều kiện thứ 6: Được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động ngân hàng hoặc hoạt động của công ty tài chính và cho phép hoạt động tại Việt Nam.
Ngoài ra, theo thông tư 30/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ 08/02/2016 các ngân hàng thương mại Việt Nam muốn làm cổ đông sáng lập của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính phải có tổng tài sản tối thiểu 100.000 tỷ đồng, trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định.

dieu-kien-thanh-lap-cong-ty-tai-chinh

II. Hình thức thành lập công ty tài chính

1. Công ty Tài chính Nhà nước: là Công ty Tài chính do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh.
2. Công ty Tài chính cổ phần: là Công ty Tài chính do các tổ chức và cá nhân cùng góp vốn theo quy định của pháp luật, được thành lập dưới hình thức Công ty cổ phần.
3. Công ty Tài chính trực thuộc của tổ chức tín dụng: là Công ty Tài chính do một tổ chức tín dụng thành lập bằng vốn tự có của mình và làm chủ sở hữu theo quy định của pháp luật, hạch toán độc lập và có tư cách pháp nhân.
4. Công ty Tài chính liên doanh: là Công ty Tài chính được thành lập bằng vốn góp giữa bên Việt Nam gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng, doanh nghiệp Việt Nam và bên nước ngoài gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài, trên cơ sở hợp đồng liên doanh.
5. Công ty Tài chính 100% vốn nước ngoài: là Công ty Tài chính được thành lập bằng vốn của một hoặc của nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

III. Hồ sơ thành lập công ty tài chính

Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập công ty tài chính bao gồm:
1. Đơn xin cấp giấy phép (theo mẫu)
2. Dự thảo điều lệ
3. Phương án hoạt động: nêu rõ nội dung, phương thức hoạt động, địa bàn hoạt động, lợi ích đối với nền kinh tế, trong đó xác định kế hoạch hoạt động 3 năm đầu
4. Danh sách, lý lịch các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của thành viên sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc ( giám đốc) công ty tài chính
5. Phương án góp vốn, điều lệ, số vốn thực có năm hiện hành
6. Tình hình tài chính và các thông tin có liên quan về cổ đông lớn. Đối với cổ đông lớn là doanh nghiệp, các tài liệu phải nộp gồm:
– Quyết định thành lập
–  Điều lệ hiện hành
– Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về số vốn điều lệ và số vốn thực có năm hiện hành
– Văn bản cử người đại diện pháp luật của doanh nghiệp
– Bảng cân đối tài chính, bảng kết quả lãi lỗ, lỗ đã được kiểm toán và báo cáo tình trạng hoạt động 3 năm gần nhất
7. Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về nơi đtặ trụ sở chính của công ty tài chính.

dieu-kien-thanh-lap-cong-ty-tai-chinh(1)

IV. Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập công ty tài chính

1. Bước 1: Chuẩn bị thông tin cần thiết để lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp
– Lựa chọn loại hình công ty
– Tên công ty: (quy định tại Điều 38, 39,40 luật doanh nghiệp 2014)
– CMTND/Thẻ căn cước công dân bản sao công của các thành viên/cổ đông
– Xác định ngành nghề kinh doanh
– Xác định địa điểm đặt trụ sở chính
– Xác định người đại diện theo pháp luật
2. Bước 2: Soạn và nộp hồ sơ thành lập công ty
2.1  Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty
– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh do đại diện theo pháp luật của công ty ký
– Dự thảo điều lệ công ty có chữ ký của các thành viên/cổ đông, người đại diện theo pháp luật ký chân dưới mỗi trang
– Giấy tờ chứng thực của thành viên/cổ đông, người đại diện theo pháp luật
– Ngành nghề kinh doanh
– Tờ khai thông tin đăng ký thuế
2.2 Nộp hồ sơ đến phòng đăng ký kinh doanh
2.3 Công bố thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia
3. Bước 3: Khắc và phát hành mẫu dấu công ty
– Cung cấp bản sao công chứng giấy phép kinh doanh đến cơ sở có chức năng khắc dấu để tiến hành khắc mẫu dấu công ty.
– Làm thủ tục thông báo mẫu dấu cho công ty lên sở KH&ĐT
4. Bước 4: Các thủ tục sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp
– Tiến hành đăng ký khai thuế ban đầu
– Tiến hành đăng ký kê khai thuế qua mạng điện tử
– Nộp tờ khai và nộp thuế môn bài

Bình luận trên Facebook