Những quy định chung

Hướng dẫn những quy định pháp lý hiện hành, cơ bản và quan trọng nhất có liên quan tới việc thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh…

nhung-quy-dinh-chung

mo-hinh-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien-tro-len

Quy định chung về Thành viên hợp danh Công ty Hợp danh

Công ty Hợp danh bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn, trên cơ sở sự khác nhau giữa thành viên hợp danh và thành viên góp vốn mà pháp luật quy định các quyền và nghĩa vụ riêng của từng loại thành viên. Trên cơ sở các quy định của pháp…

Xem thêm
chung-thuc-doanh-nghiep

Quy định mới nhất về Công ty Hợp danh

Bạn là cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh và muốn liên kết với một hay nhiều cá nhân khác để tiến nhưng bạn muốn chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của nó. Trên cơ sở các…

Xem thêm
images818973-dai-hoi-co-dong-bt2013-doan

Quy định mới nhất về Đại Hội đồng Cổ đông

Đại Hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần là nơi tập hợp toàn bộ các chủ sở hữu của Công ty Cổ phần. Đây được xem như nơi tập trung toàn bộ quyền lực của chủ sở hữu doanh nghiệp. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn luật doanh nghiệp,…

Xem thêm
ban-kiem-soat

Quy định chung về Ban kiểm soát Công ty Cổ phần

Trong cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần, Ban Kiểm soát giữ vai trò quan trọng trong việc giám sát, điều hành hoạt động quản lý của doanh nghiệp góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả quản lý của doanh nghiệp, Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư…

Xem thêm
board-of-directors

Quy định mới nhất về Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần được xem là bộ máy trung ương đại diện cho quyền lực của Đại hội đồng Cổ đông tham gia quản lý và điều hành của doanh nghiệp. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn luật doanh nghiệp, Luật Toàn Long xin cung cấp…

Xem thêm
co-phieu-vl

Quy định chung về Cổ phiếu của Công ty Cổ phần

Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Người nắm giữ cổ phiếu…

Xem thêm
1435115484-1908

Quy định chung về Vốn của Công ty Cổ phần

Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là Cổ phần. Theo đó, người nắm giữ các Cổ phần được gọi là Cổ đông của doanh nghiệp. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn Luật Doanh nghiệp, Công ty Luật Toàn Long xin…

Xem thêm